Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

nieuciekaj
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
nieuciekaj
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
nieuciekaj
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viapsycha psycha
nieuciekaj
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
nieuciekaj
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
nieuciekaj
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
nieuciekaj
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viapsycha psycha
nieuciekaj
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
nieuciekaj
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
nieuciekaj
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl